MUSEO
TutkimusPORIN TAIDEMUSEO - NYKYTAITEEN MUSEO
----------------------------------
Rakennus
----------------------------------
Maire
----------------------------------
Kokoelmat
----------------------------------
Fluxus-kokoelma ja -arkisto
----------------------------------
Kirjasto
----------------------------------
Arkistot
----------------------------------
Tutkimus
----------------------------------
Visuaalisen kulttuurin
tallennus

----------------------------------

 

Museotiloja esittelevät
web-galleriat:
----------------------------------

Siipi

PEDApiste ja kattopalkit
----------------------------------
Porin taidemuseo
Eteläranta,
28100 PORI

 

 

 

Tutkimus

Porin taidemuseo ylläpitää ja kartuttaa kokoelmia sekä niihin liittyviä tietovarantoja. Museo seuraa kulttuurin ilmiöitä, tekee dokumentointi- ja tutkimustyötä sekä esittelee toimintansa tuloksia mm. näyttelyin ja julkaisuin. Yhtä lailla kuin vanhojen, jo vakiintuneiden käsitysten vahvistajana, museo toimii uusien ilmiöiden tarkkailijana, kysymysten asettajana, ajatteluun, pohdintaan ja omaehtoiseen kannanottoon kannustavana.

Museoissa tehtävä perustutkimus käsittää dokumentointityön sekä erityyppisten suppeampien selvitysten laatimisen. Kaikkea museoissa tapahtuvaa toimintaa leimaavat tieteelliset periaatteet ja menetelmät. Museoiden tekemä asiantuntijatyö perustuu tutkimukseen. Tutkimuksella on vahva ote sekä museoiden kokoelmien hallinnassa että näyttelytoiminnassa.

Museolain mukaan museoiden toiminnan keskeisenä tavoitteena on edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta ja ylläpitää tätä kautta väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoilla on huomattava vastuu siitä, millainen kuva menneisyydestä ja nykyisyydestä sekä sen eri ilmiöistä välittyy tulevaisuudelle taidekokoelmien, tallennettujen arkistoaineistojen, näyttelyiden ja julkaisujen kautta.

Porin taidemuseon toiminta painottuu suomalaiseen ja kansainväliseen moderniin taiteeseen ja nykytaiteeseen ja kunnioittaa siten Maire Gullichsenin perintöä. Nykytaiteeseen keskittyminen, selkeä profiloitumien on luonut taidemuseolle valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin tunnustetun aseman omalla erikoisalueellaan. Vuodesta 1982 Porin taidemuseo on toiminut Satakunnan aluetaidemuseona vastaten omalta osaltaan maakunnallisen taiteen dokumentointityöstä.

KS. Arkisto / Tutkimus - Artikkelit