PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 4 / 2 EUR. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 17 / 5 / 8,50 EUR.
Porin taidemuseossa käyvät Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum, Tyky+ ja Museokortti.

Taidemuseon isot näyttelytilat ovat poissa käytöstä tulevan remontin vuoksi. Vajiko Chachkhianin näyttely on esillä aulan yhteydessä olevissa näyttelytiloissa.

 


Alueellinen taidemuseotehtävä


 

Alueellinen taidemuseotehtävä

 

Porin taidemuseo on nimetty 1.1.2020 alkaen hoitamaan alueellista taidemuseotehtävää Satakunnassa. Museolain 7 §:n perusteella sen tehtävänä on toimia taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää toimialansa yhteistyötä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta.

 

Alueellisen taidemuseotehtävän hoito jakautuu kolmeen tehtäväkenttään, joiden palvelusisällöt kolmivuotiskaudelle 2020–2022 on neuvoteltu Museoviraston kanssa. Porin taidemuseon palvelut koostuvat seuraavista osa-alueista:

 

 

1.Kehittäminen ja verkostot

Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa: Vapaan kentän verkostoitumisen ja visuaalisen kulttuurin tuotanto- ja tallennusprosessien kehittymisen tukeminen. Asiantuntijana toimiminen Satakunnan kulttuuristrategiatyössä. SAMK Kuvataide Kankaanpään taideopiskelijoiden ammatillisen kehityksen tukeminen ja nuorten taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien edistäminen.

 

Julkisen taiteen ja kokoelmien asiantuntijana toimiminen (esimerkiksi prosenttiperiaatteen käytön ja taidenäyttelyiden asianmukaisten sopimus- ja korvauskäytäntöjen edistäminen): Neuvonta julkisen taiteen hankinta-, ylläpito- ja huoltoprosesseista alueen taidemuseoille ja kunnille. Taidekokoelmien hoidon ja kartutuksen neuvonta.

 

Alueellinen kokoelmapoliittinen yhteistyö: Alueelliset taidekokoelma- ja arkistotietovarannot sekä kartutuksen työnjako tunnetaan maakunnan taidemuseoissa. Tutkimusyhteistyö yliopistojen ja alueellisten kulttuuriperintöön, visuaaliseen kulttuurin ja maisemantutkimukseen liittyvien tutkimushankkeiden kanssa (Porin yliopistokeskus).

 

Linkit:

Satakunnan kulttuuristrategia

Mitä meistä jää? Satakunnan museoiden kokoelmaohjelma

Artikkeli julkisesta taiteesta Satakunnan kulttuuriympäristöohjelmassa

 

 

2. Tieto ja digitalisaatio

Kuvataiteen dokumentoinnin sekä tallentamisen edistäminen: Digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytysvaatimukset huomioivan visuaalisen kulttuurin tallennustyökalun tarjoaminen vapaan kentän toimijoiden käyttöön sekä digitaalisten palveluiden tuki. Kuvataiteen kentän dokumentaatio.

 

Taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamisen ja digitaalisen saatavuuden kehittäminen ja edistäminen: Tuki alueen taidemuseoille avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämisessä osana kokoelma- ja yleisönpalvelutyötä. Aineettoman kulttuuriperinnön tallennusmetodin tarjoaminen muiden alueen museoiden käyttöön. Luodaan toimintamalli taidekokoelmien avoimeen verkkojulkaisemiseen tekijänoikeuksien asettamat rajoitukset huomioiden.

 

Tietojärjestelmien alueellisen saatavuuden ja käytön edistäminen: Tiedon jakaminen kokoelmanhallintajärjestelmien kehityksestä alueen taidemuseoiden kesken. Linkitettyä, avointa tietoa tukevien ohjelmistojen käytön edistäminen osana kokoelmien avaamista.

 

Linkit:
Performanssitaiteen videoarkisto D-ark
Artikkeli performanssitaiteen dokumentaation tietomallista Heritage-verkkojulkaisussa

 

3. Alueelliset museopalvelut ja neuvonta

Kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen alueen yleisöille ja yhteisöille: Taidemuseosektorin alueellinen koordinaatio ja kokonaiskehityksen seuranta, yhteisten käytäntöjen lisääminen yleisönpalvelurajapinnalle ja avoimen taidevaraston konseptin kehittäminen. Vapaan kentän toimijoiden tukeminen taiteen ja visuaalisen kulttuurin edistämisessä ja tuotannon prosesseissa.

 

Alueellisen kuvataiteen saavutettavuuden edistäminen: Alueen kuvataiteen esittely ja taiteilijoiden kohtauttaminen yleisöjen kanssa. Satakuntalaisen taiteen ja taidehistorian saavutettavuuden ja näkyvyyden lisääminen Internetissä.

 

Kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin asiantuntijana toimiminen alueella: Taidemuseoiden, kuntien, vapaan kentän ja suuren yleisön neuvonta ja lausuntojen antaminen kuvataiteeseen, kokoelmiin, näyttelyihin ja arkistointiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Linkit:
Poriginal Galleria
Satakunnan taide ja taiteilijat -wikiprojekti

 

 

Yhteyshenkilö:
Anni Saisto
tutkimuspalveluiden intendentti
aluetaidemuseotoiminta
044 701 1083

etunimi.sukunimi(at)pori.fi

 

 

********************************

 

Porin taidemuseo nimitettiin Satakunnan aluetaidemuseoksi 2.5.1982. Museon toimialueeseen kuuluvat seuraavat 18 kuntaa: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila. Porin taidemuseon rinnalla maakunnassa toimii kolme ammatillisesti hoidettua taidemuseota: Rauman taidemuseo, Lönnströmin taidemuseo ja Emil Cedercreutzin museo, johon Huittisten museo on liitetty. Kankaanpään kaupunginmuseolla on oma taideosasto.

 

Vuonna 2005 annetun museoasetuksen 3 §:n mukaan (1192/2005) aluetaidemuseon tehtävät ovat seuraavat:
1. Aluetaidemuseon kuuluu edistää museotoimintaa, kulttuuriympäristön säilymistä sekä visuaalista kulttuuria toiminta-alueellaan.
2. Aluetaidemuseon kuuluu huolehtia alueensa museotoiminnan keskinäisestä yhteistyöstä ja kulttuuriperintöön sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuudesta.
3. Aluetaidemuseo antaa asiantuntija-apua toimialaansa liittyvissä kysymyksissä.
4. Aluetaidemuseo huolehtii niistä valtiolle kuuluvista tehtävistä, joista on Museoviraston kanssa erikseen sovittu.
5. Aluetaidemuseo suorittaa opetusministeriön antamat muut erityistehtävät.

 

Porin taidemuseon alueellisen toiminnan päätavoitteet kaudella 2014–2017:

1. Kehitetään Porin taidemuseon toiminnallisia prosesseja, asiantuntemusta ja roolia tavalla, joka mahdollistaa ja tehostaa kuvataiteen, taidemuseotoiminnan ja alan kolmannen sektorien toimijoiden muodostamalla kentällä tapahtuvan integraatio- ja kehitystyön sekä tukee maakuntakeskuksen asemaa kulttuurin ja taiteen kentän veturina.
2. Maakunnallisen museotoiminnan ja museoiden välisen yhteistyön kehittäminen painopisteenä dokumentaatioprosessit - erityisesti nykytaide - sekä alueellisen kokoelmapolitiikan edellytysten luominen (kokoelmakeskus).
3. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, välittäminen ja asiantuntijapalvelut erityisinä painopisteinä kolmannen sektorin ja taiteilijakentän kanssa tehtävä yhteistyö sekä Poriginal galleria.
Päätavoitteiden toteutuminen vuosittain: ks. Porin taidemuseon vuosikertomukset

 

 

VISUAALISEN KULTTUURIN TALLENNUS

 

Museolain 1 §:n mukaan museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museoasetuksen 1192/2005 3 § velvoittaa aluetaidemuseot edistämään mm. visuaalista kulttuuria toiminta-alueellaan sekä huolehtimaan kulttuuriperintöön ja taiteeseen liittyvän tiedon saatavuudesta.

Satakunnan aluetaidemuseona toimivan Porin taidemuseon tavoitteena on kehittää yhteistyössä alueen vapaan kentän toimijoiden kanssa uusia menetelmiä, joilla visuaalisen kulttuuriperinnön tallennusta ja arkistointia pystyttäisiin hoitamaan käytännöllisesti ja joustavasti, tekijänoikeuskysymykset ja digitaalisiin aineistoihin kohdistuvat luettelointi- ja arkistointistandardit huomioiden.

Tälle sivulle kootaan tietoa tavoitteen etenemisestä sekä aiheeseen liittyviä dokumentteja ja linkkejä.

 

********************************

 

Vuoden 2017 hanke
Luova yhteismaa ja taide: Creative Commons vaihtoehtona tekijänoikeuksien hallinnoimiselle

 


Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman hankeen tavoitteena oli parantaa taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiin liittyviä tietoja ja valmiuksia lisensoida sekä taiteellisen toiminnan tuloksia että työskentelyyn liittyvää dokumentaatioaineistoa. Tarkoitusta varten järjestettiin seminaari teemalla Luova yhteismaa ja taide – Creative Commons vaihtoehtona tekijänoikeuksien hallinnoimiselle.  Seminaarissa perehdyttiin luovaan yhteismaahan. Mitä Creative Commons -lisenssit ovat, miksi ne ovat, miten ne toimivat, miten ja missä niitä käytetään? Millaista kontrollia taiteen tekijät tarvitsevat tekijänoikeuksilleen? Mikä motivoi avointa kulttuuria ja vapaata jakamista, mikä oikeuksista kiinni pitämistä? Mitä avoin kulttuuri on synnyttänyt mitä meillä ei muuten olisi?

 

Tarmo Toikkanen alusti tekijän ja käyttäjän oikeuksien perusteista ja Creative Commons -lisenssien taustoista sekä käyttötavoista. Kimmo Modig kertoi tekijänoikeuden merkityksestä omassa työskentelyssään tarjoten kriittisen näkökulman CC-lisensseihin. Eero Yli-Vakkuri esitti useita tapausesimerkkejä taiteellisesta työskentelystään ja vapaan kulttuurin lisenssien hyödyntämisestä niissä. Kalle Kuisma kertoi epäkaupallisen yhteisöradion toiminnasta ja tekijänoikeusvapaan ääniaineiston merkityksestä. Lopuksi pidetyn paneelikeskustelun moderoi Juha Mehtäläinen, joka myös vastasi seminaarin tuottamisesta.

 

Seminaari videoitiin ja lähetettiin reaaliaikaisesti taidemuseon YouTube-kanavalla, jossa se on myös pysyvästi nähtävillä. Seminaarin pohjalta koostettiin useita asiantuntijoita käyttäen verkkojulkaisu.

 

Luova yhteismaa ja taide -verkkojulkaisu

ISBN 978-952-5648-70-6
Luova yhteismaa ja taide. Toim. Juha Mehtäläinen.
Porin taidemuseon julkaisuja 151, 2018
ISSN 0359-4327

[Luova yhteismaa ja taide.pdf]

 

 

 

 

Vuoden 2014 hankkeet

Visuaalinen kulttuuri virtaa verkkoon – uusia kumppanuuksia kulttuuriperinnön dokumentaatioon

Museoviraston tukeman innovatiivisen hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlainen, verkostoitumiseen perustuva toimintamalli visuaalisen kulttuurin dokumentaation toteuttamiseksi Satakunnassa. Hankkeen aikana muodostettiin konsepti, jonka puitteissa visuaalisen kulttuurin tuottajat vapaalla kentällä voivat arkistoida tekemänsä dokumentaation avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmään ja metatietokantaan.

Verkkojulkaisukanavaksi valittiin avoimen lähdekoodin Wordpress-ohjelmisto, jota täydentämään tilattiin av-aineistoja varten räätälöity metatietojen keruujärjestelmän pilottiversio. Sekin on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Dokumentaation tuottajat voivat hallinnoida järjestelmän avulla taiteilijoiden tekijänoikeuksia. Porin taidemuseo vastasi kerättävien metatietojen standardienmukaisuudesta siten, että ne täyttävät KDK-PAS-hankkeen vaatimukset. Hankkeen yhteistyökumppanina toimi T.E.H.D.A.S. ry.

Kokonaisuus sai nimen D-ark, ja se on julkaistu Creative Commons BY-NC-SA -lisenssillä osoitteessa: www.tehdasry.fi/dark/

PDF-linkki: Hankkeen loppuraportti

PDF-linkki: D-ark -opas

PDF-linkki: AV-aineistojen arkistoinnista, PTM Anni Saisto, 20141203

PDF-linkki: D-ark Performanssiarkisto, TEHDAS Juha Mehtäläinen, 20141203

PDF-linkki: Esittävä taiteilija tekijänoikeussopimusmalli CC-lisenssi

PDF-linkki: Esittävä taiteilija tekijänoikeussopimusmalli julkaisuoikeuksin

Maire Gullichsenin kuvataiteellinen perintö Satakunnassa – Porin taidemuseon av-tallenteiden digitointi- ja verkkosaatavuushanke

Opetus- ja kulttuurimisteriön tukeman hankkeen tavoitteena on digitoida sekä saattaa tutkijoiden ja yleisön ulottuville yhteensä noin sata tuntia Porin taidemuseon media-arkiston taiteilijahaastatteluja ja -dokumentaatiota, jotka kertovat satakuntalaisen taidekentän historiasta. Digitoitava aineisto koostuu 1980–90-luvuilla kerätystä aineistosta, joka on suurelta osin tallennettu magneettinauhoille. Aineistojen metatiedot tuotetaan KDK-standardit huomioiden ja digitoinnissa huomioidaan KDK-PAS –suositukset tiedostomuodoista. Aineistot julkaistaan Internetissä tekijänoikeuksien sallimin osin.

PDF-linkki: Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat, PTM Sakari Hanhimäki 2014

PDF-linkki: Työskentelyohjeistus digitointiin_PTM_Sakari Hanhimäki_2014

PDF-linkki: Julkaisusuostumus haastattelu tai taltiointi_PTM_2014

 

 

Vuoden 2013 hanke

Keväällä 2013 käynnistyi Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana vuoden pituinen Performanssi, esitystaide ja digitaalisten aineistojen mahdollisuudet taiteilijoiden työllisyyden ja uusien palvelumuotojen avaimena -hanke. Sen keskeisenä tavoitteena on kehittää uusia visuaalisen kulttuurin dokumentaatiomenetelmiä. Hanke käynnistettiin yhteistyöllä T.E.H.D.A.S. ry:n kanssa tavoitteena kehittää yhdistyksen performanssidokumentaatioarkiston metatietojen, tiedostomuotojen ja tekijänoikeuksien hallintaa sekä tiivistää alueen ja alan toimijoiden verkostoa.

Hankkeen puitteissa T.E.H.D.A.S. ry ja Porin taidemuseo järjestivät yhteistyössä performanssitaiteen dokumentaatiota ja arkistointia käsittelevän seminaarin perjantaina 14.2.2014 klo 10–16 Porin taidemuseossa. Seminaarissa esiteltiin projekteja performanssitaiteen arkistoinnin saralta, vaihdettiin kokemuksia ja ajatuksia, kartoitettiin arkistoinnin nykytilannetta sekä keskusteltiin tulevaisuuden tarpeista ja mahdollisuuksista. Seminaari järjestettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

PDF-linkki: Hankeraportti, Juha Mehtäläinen 20140404

PDF-linkki: Kysely performanssitaiteilijoille, tulokset 2014

 

 

Seminaari performanssitaiteen dokumentaatiosta ja arkistoinnista

Tapahtumanjärjestäjien ja taiteilijoiden omissa kätköissä on osa suomalaisen nykytaiteen kulttuuriperintöä – kuinka tämä aineisto voidaan säilyttää tulevaisuuteen ja mitä sillä voidaan tehdä?
 
Ohjelma 14.02.2014:

10.00 Seminaarin avaus

10.15 Performanssitaiteen kokoelma Kuvataiteen keskusarkistossa
Perttu Rastas, Valtion taidemuseo
Esitys pdf-muodossa

11.00 Tehtaan arkistointiprojekti
Juha Mehtäläinen, T.E.H.D.A.S. ry
Esitys pdf-muodossa

11.30 Performanssipankin toiminta ja tulevaisuus
Leena Kela, Performanssitaiteen läänintaiteilija, Varsinais-Suomi
Linkki Performanssipankkiin: http://performanssi.com/

12.00 Lounastauko

12.45 Näkökulmia taltiointiin Là-bas -tapahtumista
Lauri Luhta ja Antti Ahonen, Là-bas

13.15 Dokumentaation tekijänoikeudet
Lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto
Esitys pdf-muodossa
 
14.15 Kahvitauko

14.30 Keskustelu: Performanssitaiteen dokumentaation arkistointi Suomessa – tulevaisuudennäkymät?

15.45 Seminaari päättyy

 

 

 

Keskustelu:
Performanssitaiteen dokumentaation arkistointi Suomessa -- tulevaisuudennäkymät?

 

Perttu Rastas - Performanssitaiteen kokoelma Kuvataiteen keskusarkistossa

 

Juha Mehtäläinen - Tehtaan arkistointiprojekti

 

Leena Kela - Performanssipankin toiminta ja tulevaisuus

 

Lauri Luhta ja Antti Ahonen - Näkökulmia taltiointiin Là-bas -tapahtumista

 

Lakimies Pekka Heikkinen - Dokumentaation tekijänoikeudet

 

Katso myös muita Porin taidemuseon videotaltiointeja ...

 

 

 

Kuvat D-ark aineistoista

 

 

 

 

 

Porin taidemuseo

Museorakennus

Maire Gullichsen

Näyttelytilat

Henkilökunta


Aluevastuumuseotehtävä

MUSEOVISIO-hanke


Tietosuoja / Porin kaupunki

 


 
   Google Maps    Saavutettavuus-sivulle    Facebook    Instagram    Youtube

 

Ajankohtaista


Taidemuseo on suljettu itsenäisyyspäivänä 6.12.
Taidemuseo ja Poriginal galleria ovat kiinni itsenäisyyspäivänä.
Lue lisää

ALE Porin museoiden museokaupoissa
Joulukuussa Museokortilla ja Satakunnan Museon ystävien jäsenkortilla saat mukavia etuja Porin museoiden museokaupoissa.
Lue lisää

Lauantain TAIDEkierros 3.12. on peruttu
Pahoittelemmme tilannetta. Seuraava lauantain TAIDEkierros pidetään 7.1.2023. Keskiviikkoiltojen TAIDEkierrokset jatkuvat normaalisti.
Lue lisää

Sinisiä hetkiä -omatoimityöpaja avoinna viikonloppuisin
Toivota hyvää, piirrä pienoisteos tai tee visuaalinen runo. Työpajaan osallistuminen sisältyy pääsylipun hintaan (2 € / 4 € / Museokortti).
Lue lisää


Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080 (taidemuseon aukioloaikojen mukaisesti tai ti–su klo 11–18, ke klo 11–20)
taidemuseo@pori.fi

Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet-sivustolla on lomake, jolla voi tehdä tietopyynnön rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Turvallisuussuunnitelma (AVI)

Saavutettavuusseloste
Tietoa evästeistä

 

 

 

©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo